น้ำมนต์เจ็ดวัฒน์ ที่ไม่ต้องไปรดถึง 7 วัด

น้ำมนต์เจ็ดวัฒน์ ที่ไม่ต้องไปรดถึง 7 วัด

น้ำมนต์เจ็ดวัฒน์ หรือ มงคลจักรวาฬน้อย นิยมสวดมาตั้งแต่สมัยโบราณ ซึ่งคำว่า เจ็ดวัตร ทำให้คนเข้าใจผิดกันมานักต่อนักว่าหมายความว่า “รดน้ำมนต์เจ็ดวัด”

เมื่อได้ยินว่า น้ำมนต์เจ็ดวัฒน์ คนมักเข้าใจว่าต้องไปรดน้ำมนต์ถึง 7 วัด โดยคำว่า “วัฒน์” นั้น มาจาก บทสวดมงคลจักรวาฬน้อย ในท่อนที่ว่า อายุวัฑฒะโก … ซึ่งเป็นมงคลทั้ง 7 ประการ

7 วัฒน์ คือ ความเจริญ 7 ประการ อันได้แก่

1 อายุวัฑฒะโก เจริญด้วยอายุ

2 ธะนะวัฑฒะโก เจริญด้วยทรัพย์

3 สิริวัฑฒะโก เจริญด้วยสิริมิ่งขวัญ คำว่า สิริ หมายถึงโชค ความรุ่งเรือง ความสง่างาท

4 ยะสะวัฑฒะโก เจริญด้วยยศ

5 พะละวัฑฒะโก เจริญด้วยกำลัง

6 วัณณะวัฑฒะโก เจริญด้วยผิวพรรณ

7 สุขะวัฑฒะโก เจริญด้วยความสุข

ตอนสุดท้ายยังบอกด้วยว่า อันตรายทั้งหมดที่ปรากฏแก่เราขอให้จงพินาศไปด้วย อานุภาพแห่ง พุทธานุภาพ ธัมมานุภาพ สังฆานุภาพ

บทสวดมงคลจักรวาฬน้อย มีพลานุภาพใช้ในการป้องกันอันตรายนานาชนิด แก้อวมงคล แก้คุณไสย สะเดาะเคราะห์ แก้การทำความ ถอดถอนมนต์ดำ การกระทำต่างๆ จากอาถรรพณ์เวท จัดเป็นเวทพุทธาคม ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก ป้องกัน ภูต ผีพราย ปีศาจร้ายต่างๆ และยังช่วยเสริมดวงชะตาให้เจริญรุ่งเรือง

บทสวดมงคลจักรวาฬน้อย หรือน้ำมนต์เจ็ดวัฒน์

สัพพะพุทธานุภาเวนะ สัพพะธัมมานุภาเวนะ สัพพะสังฆานุภาเวนะ พุทธะระตะนัง ธัมมะระตะนัง สังฆะระตะนัง ติณณัง ระตะนานัง อานุภาเวนะ จะตุราสีติสะหัสสะธัมมักขันธานุภาเวนะ ปิฏะกัตตะยานุภาเวนา ชินะสาวะกานุภาเวนะ

สัพเพ เต โรคา สัพเพ เต ภะยา สัพเพ เต อันตะรายา สัพเพ เต อุปัททะวา สัพเพ เต ทุนนิมิตตา สัพเพ เต อะวะมังคะลา วินัสสันตุ

อายุวัฑฒะโก ธะนะวัฑฒะโก สิริวัฑฒะโก ยะสะวัฑฒะโก พะละวัฑฒะโก วัณณะวัฑฒะโก สุขะวัฑฒะโก โหตุ สัพพะทา ฯ

ทุกขะโรคะภะยา เวรา โสกา สัตตุ จุปัททะวา อะเนกา อันตะรายาปิ วินัสสันตุ จะ เตชะสา ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง โสตถิ ภาคยัง สุขัง พะลัง สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวา สะตะวัสสา จะ อายู จะ ชีวะสิทธี ภะวันตุ เต ฯ

ภะวะตุ สัพพะ มังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะ พุทธานุภาเวนะ สะทาโสตถี ภะวันตุ เตฯ (ซ้ำ 2 ครั้ง)