เทศกาลกินเจ สวดบูชา เจ้าแม่กวนอิม

เทศกาลกินเจ สวดบูชา เจ้าแม่กวนอิม

ในช่วง เทศกาลกินเจ นอกจากการงดเนื้อสัตว์ ละเว้นการฆ่าชีวิต แล้วยังต้องเสริมบุญบารมี ด้วยการถือศีลกินเจ ปฏิบัติธรรม และสวดมนต์ภาวนา เพื่อให้เกิดกุศล องค์เทพที่นิยมสวดภาวนามากที่สุดคือ เจ้าแม่กวนอิม

เจ้าแม่กวนอิมอวโลกิเตศวร ทรงมีเมตตาต่อมนุษย์ ช่วยปัดเป่าทุกข์ภัยต่างๆ บันดาลพรให้เกิดผลสำเร็จ ทำให้เป็นที่เคารพของชาวจีน ไต้หวัน ฮ่องกง และชาวไทยเชื้อสายจีน

หากสามารถสวดคาถาบูชา เจ้าแม่กวนอิม จนครบ 108 จบทุกวัน โดยตั้งจิตอธิษฐานให้แน่วแน่ ก็จะสมปรารถนา และควรกระทำควบคู่ไปก้บการรักษาศีล 5 ก็จะยิ่งมีโชคทวีคูณ

วิธีไหว้บูชาเจ้าแม่กวนอิม
1.น้ำชาจีน 1 ถ้วย

2.ผลไม้ 2 สิ่ง (ไม่ควรถวาย ละมุด มังคุด พุทรา)

3.ดอกบัว 5 ดอก

4.ธูป บูชา 5 ดอก (หากสถานที่ไม่อำนวย สามารถเว้นได้)

บทสวดมนต์ บูชาเจ้าแม่กวนอิม

นำโมกวงซิอิม ผ่อสัก

นำโมไต๋ชื้อ ไต๋ปุย กิวโคว่ กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ) จำนวน 3 ครั้ง

นำโมฮุก นำโมหวบ นำโมเจ็ง นำโมกิวโคว่ กิวหลั่ง กวงสี่อิมผู่สัก ทั่งจี้โต
โอม เกียล้อฮวดโต เกียล้อฮวดโต เกียออฮวดโต ล้อเกียฮวดโต ล้อเกียฮวดโต
ซาผ่อออ เทียงล้อซิ้ง ตี่ล้อซิ้ง นั้งลี่หลั่ง หลั่งลี่ซิ้ง เจ็กเฉียก ใจเอียงห่วยอุ่ยติ้ง
นำโมม่อออปวกเยี่ยปอล้อบิ๊ก

คำแปล บทสวดมนต์ บูชาเจ้าแม่กวนอิม
ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์
พระผู้เปี่ยมล้นด้วยพระมหาเมตตา พระมหากรุณาอันยิ่งใหญ่ไพศาล
ขอได้โปรดบำบัดทุกข์โศก โรคภัยอันตรายทั้งปวง
ข้าพเจ้าขอน้อมถึง พุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ สังฆานุภาพ
พระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์
ขอได้โปรดขจัดปัดเป่าทุกข์โศก โรคภัยทั้งปวงให้หมดสิ้นไป
ขอความสุข สมปรารถนาทุกประการ จงมีแด่ข้าพเจ้า
ขอเทพเจ้าเบื้องบน และเทพเจ้าเบื้องล่างทั้งหมด
ได้โปรดปัดเป่า ให้เวรกรรม และสรรพเคราะห์ทั้งมวล จงหมดสิ้นไป