god-of-vegeterian

กิ้วอ๊วงฮุกโจ้ว 9 เทพราชา ประทานพร เทศกาลกินเจ

เมื่อถึงเทศกาลกินเจ บางตำนานมีความเชื่อว่า กิ้วอ๊วงฮุกโจ้ว คือ เทพราชา 9 องค์ จะผลัดกันเสด็จลงมาเยือนโลกมนุษย์ เพื่อประทานพรแด่ผู้ประพฤติดี

ในช่วงเทศกาลกินเจ ทั้ง 9 วัน แต่ละองค์จะผลัดกันมา ทำให้ใน เทศกาลกินเจ จึงมีการกราบไหว้ และถือศีลกินเจ เพื่อเป็นการสักการบูชาและขอพรจากองค์เทพ ทั้งยังเป็นการขอบคุณ ที่องค์เทพทรงไว้ซึ่งธาตุทั้งห้าและจักรราศีแห่งดวงดาว

กิ้วอ๊วงฮุกโจ้ว คือ ทีมพระพุทธ 9 องค์ ที่เสด็จลงมาโปรดสัตว์ในเมืองมนุษย์ ประกอบไปด้วยการอวตารของพระพุทธเจ้า 7 พระองค์ และพระโพธิสัตว์อีก 2 พระองค์

ซึ่งทั้ง 9 พระองค์นี้ ได้แบ่งภาคลงมาเป็นเทพเจ้า 9 องค์ ที่จะทรงเครื่องแบบกษัตริย์ จึงทรงได้รับการขนานพระนามว่า “เก้าอ๊วง” หรือ “กิ้วอ๊วง” มีความหมายว่า นพราชา หรือ 9 ราชา ซึ่งท่านทรงอำนาจในการควบคุมธาตุทั้งห้า คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ และทอง

ดาวเคราะทั้ง 9 ดวงจะมีดังนี้
พระอาทิตย์ ภาษาจีนเรียกว่า ไท้เอี๊ยงแชแช แปลว่า ดวงดาว
พระจันทร์ คือ ไท้อิมแช
ดาวพระอังคาร หรือ ฮวยแช
ดาวพระพุธ หรือจุ๊ยแช
ดาวพระพฤหัสบดี หรือ บั๊กแช
ดาวพระศุกร์ หรือ กิมแช
ดาวพระเสาร์ หรือ โท้วแช
ดาวพระราหู หรือ ล่อเกาแช
ดาวพระเกตุ หรือ โกยโต้วแช

ในทางโหราศาสตร์จีนเชื่อว่า ดาวเคราะห์ทั้ง 9 ดวง นี้คือกำเนิดของจักรราศีในทางโหราศาสตร์ การหมุนหรือการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ทั้ง 9 จะส่งผลต่อโลก

จึงเชื่อกันว่า หากวันใดดาวเคราะห์ดวงใดหยุดหมุน หรือเทพเจ้าประจำดวงดาวหยุดทำงาน จะเกิดโลกาวินาศ โดยที่ทุกปี เมื่อถึงวันที่ 1 – 9 ของเดือน 9 จะเป็นกำหนดวัน ที่เทพเจ้าประจำดาวนพเคราะห์แต่ละองค์ผลัดกันเสด็จลงมาเยือนโลกมนุษย์

เพื่อประทานพร แด่ผู้ประพฤติดี โดยท่านจะผลัดกันองค์ละวัน เมื่อถึงเทศกาลนี้ จึงมีการกราบไหว้ท่าน และถือศีลกินเจ เพื่อเป็นเครื่องสักการบูชา เพื่อขอพรจากท่าน

และเป็นการขอบคุณ ที่เทพเจ้ามีคุณาประการแก่โลก โดยทรงเป็นผู้ควบคุมธาตุทั้งห้าและจักรราศีแห่งดวงดาว