Devorana Day

วันเทโวโรหณะ พระพุทธเจ้า เสด็จจากดาวดึงส์

นอกจาก วันออกพรรษา แล้ว หวยไทยไทย พารู้จัก วันเทโวโรหณะ วันที่ พระพุทธเจ้า เสด็จลงจากสวรรค์ ชั้นดาวดึงส์ หรือที่คนไทยอาจคุ้นเคยกับพิธีที่เรียกว่า ตักบาตรเทโว

ในยามเช้าของแรม 1 ค่ำ เดือน 11 หลังจาก 3 เดือนผ่านพ้นจากการจำพรรษา เป็นวันที่มีความสำคัญคือ วันเทโวโรหณะ เป็นวันที่มีการทำบุญตักบาตรเป็นพิเศษ

ตามพุทธประวัติกล่าวว่า ในพรรษาหนึ่ง พระพุทธเจ้า ได้เสด็จไปยังสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เพื่อโปรดพระมารดา และทรงจำพรรษาตลอด 3 เดือนที่นั่น เมื่อออกพรรษาก็เสด็จลงจากเทวโลก (สวรรค์) มายังโลกมนุษย์ ที่เมืองสังกัสส์ ใกล้ๆ เมืองพาราณสี ชาวบ้านจึงพากันไปต้อนรับ พระพุทธองค์ พร้อมทำบุญตักบาตรถวายแก่พระองค์ด้วย

กล่าวกันว่า ในวันนี้ได้เกิดเหตุอัศจรรย์ คือ เทวดา มนุษย์ และสัตว์นรก ต่างมองเห็นซึ่งกันและกัน จึงเรียกวันนี้อีกชื่อหนึ่งว่า วันพระเจ้าเปิดโลก คือ เปิดให้เห็น กันทั้ง 3 โลกนั้นเอง

ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ได้ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบัน เรียกโดยย่อว่า วันตักบาตรเทโว แปลว่า การเสด็จจากเทวโลก เพื่อระลึกถึงวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากโปรดพระพุทธมารดา เป็นประเพณีทำกุศลในวันออกพรรษา ซึ่งแต่ละวันจะมีพิธีเหมือนกัน

ระเบียบพิธีและการปฏิบัติตน เมื่อถึงวันเทโวโรหณะ พุทธศาสนิกชนนิยมไปทำบุญตักบาตรที่วัด โดยการปฏิบัติตนดังนี้

เตรียมอาหารในตอนเช้า อาหารที่เตรียมเพื่อตักบาตรเป็นพิเศษในวันนี้ คือ ข้าวต้มมัด และข้าวต้มลูกโยน วัดบางวัดอาจจะจำลองสถานการณ์วันที่ พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลกชั้นดาวดึงส์ คือ ประชาชนจะนั่งหรือยืนสองฝั่งทางลงจากอุโบสถ หรือศาลา ให้พระสงฆ์เดินเข้าแถวเรียงลำดับรับบาตรตรงกลาง

โดยมีมัคนายก เดินอัญเชิญพระพุทธรูปนำหน้าแถวพระสงฆ์ หลังจากตักบาตรแล้ว มีการอาราธนาศีล สมาทานศีล และรักษาศีล
ฟังธรรมและทำสมาธิตามโอกาส เพื่อทำให้จิตใจบริสุทธิ์ผ่องใส แผ่เมตตา และกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติ ผู้ล่วงลับและสรรพสัตว์